Definitioner og forklaringer på en række af de gængse forkortelser, der ofte anvendes i medier og af analytikere.

 

 

BNP

Er en forkortelse for bruttonationalproduktet, dvs. værdien af et lands samlede indtægtsgrundlag (produktion). BNP pr. indbygger opgjort i samme valuta (normalt USD) muliggør sammenligning af landes forhold.

 

BVPS

Book Value Per Share, hvilket betyder indre værdi pr. aktie. Egenkapitalen excl. minoritetsinteresser divideres med antal udestående aktier. Tallet tillægges et eventuelt emissionsprovenu i årets løb, ligesom udbyttebetaling skal fratrækkes og den kvartalsvise indtjening skal tillægges i årets løb.

 

CFD

Betyder Contract For Difference og er et syntetisk derivat produkt. Investor ejer en kontrakt på et aktiv i stedet for selve emnet, hvorved man til slut afregner differensen (gevinst hhv. tab). Derved er der tale om en gearing, da man ikke indbetaler mere end en margin, som så skal dækkes fremover. CFD følger den underliggende aktie eller indeks, men der er ikke tale om egentlige aktier, der kan noteres på navn eller som giver adgang til generalforsamlingen. Der er altså ingen rettigheder udover ejerskabet af det underliggende aktiv baseret på den pågældende CFD. Via anvendelse af CFD er det derfor også muligt at shorte et aktiv, dvs. sælge et aktiv man ikke ejer, hvorved man kan tjene penge på kursfald. CFD´er er en let metode til spekulativ handel både opad- og nedadrettet. Det kræver dog, at den pågældende bank, hvori man er kunde, vil udstede sådanne kontrakter.

 

CAGR

Compound annual growth rate. Vækstraten i procent pr. år for en periode, hvorved tilfældige årlige udsving jævnes ud. Anvendes til at bedømme væksten i et selskab – typisk over 5-10 år. Perioden skal være kendetegnet af ensartet struktur og ikke eksempelvis et stort spring i starten og efterfølgende lav vækst.

 

 

Lad Aktieinfo blive din lods på aktiemarkedet. Læs mere om Aktieinfo og vores produkter

 

 

CIBOR

Står for Copenhagen Interbank Offered Rate – den officielle rentesats på interbankmarkedet i Danmark.

 

Derivater

Er et finansielt kontraktsforhold afledt af et andet værdipapir eller defineret ud fra specifikke forhold. Futures, optioner og CFD´er kaldes under et for derivater. Mængderne af disse er ikke begrænset til de underliggende aktivers faktiske størrelse. Bruttoomfanget er enormt. Der skelnes mellem noterede derivater med clearing i fælles institutioner beregnet hertil, og unoterede, specifikke derivater (Over The Counter aftaler, OTC) udstedt eller købt af en bestemt bank. En OTC kontrakt skal cleares ud med den pågældende modpart til sidst, og i løbetiden vil den derfor være mindre likvid. Normalt indebærer det en højere nettoomkostning. OTC's fordel består i en individuel udformning og diskretion, da volumen ikke registreres i en clearingcentral som det er tilfældet for kontrakter, der handles i et officielt marked.

 

Downside

Udtrykker det potentiale, man ser for et givet aktiv, i nedadgående retning.

 

Dækningsbidrag

Udtrykker en virksomheds omsætning fratrukket de variable omkostninger.

 

Dækningsgrad

Opgøres som dækningsbidraget i procent af omsætningen.

 

EBIT

Earnings Before Interest and Tax. Altså et selskabs primære driftsresultat. Dette tal opgjort i procent af omsætningen udtrykker et selskabs EBIT-margin. Tallet betegnes på dansk overskudsgrad.

 

EBITA

Earnings Before Interest, Amortisation and Tax. Altså et selskabs driftsresultat før A-posten, der er afskrivning (amortisation) af eventuelle immaterielle aktiver (rettigheder mv.).

 

EBITDA

Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation. Altså et selskabs driftsresultat før afskrivning på driftsaktiviteterne og goodwill. Kan opfattes som bruttocashflow'et.

 

EVA

Economic ValueAdded. Udtrykker det beregnede merafkast et selskab præsterer, når der fratrækkes en teoretisk udgift for den investerede kapital. Gældens honorering baseres normalt på den faktiske rentebetaling, mens egenkapitalens afkastnorm fremkommer ud fra en ren fastsættelse af det afkast en investor tænkes at kræve for den pågældende type af aktie. Vurdering af risikopræmien indgår dog her som et centralt problem. Tallet udtrykker derfor hvilken reel ekstra profit/tab der er opnået, og ofte benyttes EVA derfor som grundlag for bonus til ledelsen.

 

EPS

Earning Per Share. Udtrykker et selskabs nettoindtjening pr. aktie. Nettoresultatet divideret med antal udestående aktier (husk at selskabet selv kan eje aktier, og de skal med i udregningen)

 

Fed

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve Bank, kaldes i daglig tale Fed.

 

Gearing

Når man belåner aktier for at købe for flere penge end man reelt har, taler man om gearing. Begrebet kan også anvendes ved udregning for så vidt selskabers fordeling mellem egenkapital og nettogæld. Det udtrykker følsomheden, da højere gæld giver større udsving. En gearing på 1:1 er normal for solide selskaber. Ved et forhold 1:2 er følsomheden (afhængigheden af kreditgivere) væsentlig. Tallet er ikke brugbart for banker og forsikring.

Af ledelse og i bankaftaler anvendes i stedet ofte et begreber som EBITA/Nettogæld eller EBITA/Rente.

 

K/I

Udtrykker forholdet mellem den aktuelle kurs og den bogførte indre værdi i et selskab. Tallet udtrykker hvad investorerne er villige til at betale for 1 krones andel i den bogførte indre værdi. Tal over 1 udtrykker, at man betaler mere end 1 kr. for at få andel i 1 kr. i selskabet og omvendt ved en værdi under 1,0. Traditionelt betragtes ”normaltilstanden” som et K/I tal på 1,8.

 

Long og Short

Hvis man køber en aktie, går man lang (long) i aktien. Sælger man spekulativt en aktie, som man ikke ejer, er der tale om en kort (short) handel, dvs. en mangelsituation der før eller siden skal inddækkes.

 

MVA

Market Value Added. Udtrykker forskellen mellem et selskabs bogførte værdi af egenkapitalen tillagt den bogførte rentebærende gæld sat i forhold til markedsværdien af gælden og egenkapitalen.

 

NAV

Net Asset Value. Engelsk begreb for Indre Værdi.

 

Peer Group

En gruppe af sammenlignelige selskaber omtales som en Peer Group, og anvendes ved en sammenligning af et selskab i forhold til de andre i samme sektor/segment.

 

P/S

Price Sales. Udtrykker forholdet mellem børsværdien af et selskab ud fra aktiekursen og selskabets omsætning.

 

Q1

Q1, Q2, Q3 og Q4 er forkortelser for 1. kvartal, osv.

 

ROCE

Return on capital employed. Driftsoverskud divideret med nettoaktiver, dvs. en reel afkastningsgrad. EBIT/(Egenkapital + nettogæld).

 

 

ROE

Return On Equity. Forrentning af egenkapitalen. Defineres som nettoresultat i forhold til gennemsnitlig egenkapital (½ x (egenkapital primo + ultimo)).

 

SDO

Særligt dækkende obligationer. Sikkerhedsgrundlaget for disse ustedte obligationer skal hele tiden overholdes i relation til pantets værdigrundlag. Risikoen er dermed lavere for investor, mens låntagere og kreditformidler løbende skal inddække en eventuel manko. Er et alternativ for bankerne til realkreditobligationer.

 

S/L

Stop/loss. Kan indlægges som en aktiv ordre i markedet eller blot være ens egen regel og rettesnor for, hvad man maksimalt vil tabe på en aktie. Selvom der indlægges en S/L i markedet, er det ikke en garanti for at handel sker på det ønskede niveau. Hvis fx en aktie efter et regnskab falder med 10 %, og ens S/L lå 3 % under niveauet før regnskabet, så bliver ordren ikke eksekveret før den første handel finder sted. Hvis det sker 10 % lavere end før dette regnskabs informationsindhold blev kendt, kan tabet blive så stort som 13 %.

 

S/P

Stop/profit. Modsat af S/L.

 

Split

Det gældende antal aktier opdeles i flere og tilsvarende nominelt mindre aktier. Børskursen vil derfor i teorien ændres tilsvarende.

 

Tilbagekøb

Et selskab kan vælge at købe aktier i markedet, og herved reducere det antal aktier der er udstedt. Værdien pr. aktie vil dermed stige. Metodens relevans afhænger af børskursens højde set i forhold til den værdi ledelsen anser for rimelig. Alternativet er udbetaling af udbytte, der dog er omfattet af skat hos modtageren.

 

Udestående aktier

Antal aktier minus egne aktier. Såfremt egne aktier er anskaffet for at matche optioner udstedt til ledelsen kan disse anses for værende optaget til dette andet formål, og altså skal der ikke korrigeres for en sådan beholdning. Det udestående antal aktier kan desuden være genstand for en mulig ændring som følge af eventuel adgang til konvertering af obligationslån mv., hvilket beror på børskursens højde i forhold til ombytningens værdi. Udvandet antal aktier tager højde for den maksimale (men pt. ukendte) påvirkning heraf, dvs. der vil blive flere aktier end de pt. faktisk udstedte.

 

Upside

Udtrykker det potentiale, man ser for et givet aktiv, i opadgående retning.

 

Yield

Direkte afkast, dvs. udbytte pr. aktie/børskurs pr. aktie. Tæt på udbetaling bør man se dette tal et år frem, dvs. det direkte forventede afkast bliver: Næste års formodede udbytte pr. aktie/(børskurs-forestående faktisk udbytte pr. aktie).

 

 

Lad Aktieinfo blive din lods på aktiemarkedet. Læs mere om Aktieinfo og vores produkter

 

 
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


 

 

 

Det siger kunderne:

 • Jeg har længe haft søvnige penge stående i banken, som nu er kommet på arbejde efter jeg blev gjort opmærksom på Jeres råd og viden. Som kvinde gør det mig tryg at følge den daglige opdatering og det har skabt interesse for investering, som jeg før ikke havde kendskab til og allerede har givet mig en bedre privatøkonomi. Tak for det !
  Med venlig hilsen
  Karen i Nordjylland
  Vil du også have større afkast?

 • Som privat investor med egne midler er det vigtigt at kunne støtte sig til troværdig og objektiv information, både på kort sigt og til opsparingsformål.
  Erfaring og viden er særligt vigtigt i usikre økonomiske og geopolitiske tider – alle er jo dygtige, når det kun går op.
  Derfor ser jeg det daglige overblik og råd fra Aktieinfo som en uundværlig inspirationskilde, der for længst har tjent sig ind. Med tak og venlig hilsen – Jens
  Vil du også have større afkast?

 • Palle Larsen fra Trading Center Odense har været kunde hos Aktieinfo i mange år: ”Jeg er meget tilfreds med den service, som jeg får fra Aktieinfo. Deres kort- og langsigtede handelstips om køb og salg giver mig fuld value-for-money”

  Vil du også have større afkast?

 • "Aktieinfos råd har givet mig et godt overskud" – mandlig kunde, 65 år.

  Vil du også have større afkast?

 • Jeg er en tilfreds og mangeårig kunde hos Aktieinfo. Jeg får viden, tips og ideer til selv at kunne foretage egne investeringer. Og det er gået godt med mit afkast, siden jeg blev kunde hos Aktieinfo. Jeg er også meget tilfreds med, at jeg fra tid til anden kan ringe og tale med John Stihøj, hvis der er noget jeg er i tvivl om. Jeg giver Aktieinfo mine varmeste anbefalinger. Orla

  Vil du også have større afkast?

 • "Som lille privat investor er det vigtigt at have en sparrings-partner til at se de økonomiske ting, som man ikke selv har haft på radaren.
  Den sparringspartner er Aktieinfo i form af daglige nyhedsbreve samt større og detaljerede aktievurderinger. Meget værdifuld." Linda, privat investor.

  Vil du også have større afkast?

Kalenderen / Aktier i fokus

28-05-2024


Norge: Regnskab fra Cadeler.


Se hele finanskalenderen

 

Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.