Aktieanalyse af Sparekassen Sjælland – Fyn 20-02-2023

 

Kurs på analysetidspunktet: 197,5

 

Aktievurdering:
Kursudvikling 0-6 mdr.: 185- 210

Kursudvikling 12-18 mdr.: 210 – 250

 

 

Sparekassen Sjælland-Fyn er kommet tilfredsstillende igennem 2022 med et nettoresultat pr. aktie på 20 kr., som Aktienfo forventer forbedres til 23 kr. i 2023. Dermed handler aktien til en P/E 2023E på 8,6. Aktien handler fortsat under indre værdi med et forhold kurs/indre værdi på 0,94. Der stilles forslag om et udbytte på 6,0 kr. pr. aktie, ligesom der formentlig vil blive købt egne aktier op, hvilket giver god mening, når det kan gøres under indre værdi.

 

 

 • Sparekassen har igen i 2022 nydt godt af kundernes omlægning af realkreditlån, hvilket har løftet gebyr- og provisionsindtægterne med 5 %. Den stigende rente i samfundet har ført til afskaffelse af negative renter på indlån og øget nettorenteindtægterne med 13,4 % til 659,5 mio. kr. De samlede rente- og gebyrindtægter er steget med 10 %, mens basisindtjeningen er steget med hele 16,1 % til 528,1 mio. kr.
 • Negative kursreguleringer på sparekassens beholdning af obligationer androg 73,5 mio. kr. Udgifter til personale og administration steg med 6,7 % til 771,2 mio. kr. Sparekassen valgte sidste år at honorere medarbejderne med engangsbeløb (ikke til direktionen). Korrigeret for denne ekstraordinære udgift steg omkostningerne til personale og administration med 3 %.
 • Ledelsen har valgt at indtægtsføre 16 mio. kr. fra tidligere hensættelser, men man opretholder fortsat en reserve på 220,9 mio. kr. i form af ledelsesmæssige skøn for potentielle tab. Det sker for at kunne modstå negative effekter fra den nuværende situation med høje energipriser, inflation og stigende renter, der ventes at føre til en afmatning på ejendomsmarkedet. Specifikt opretholdes disse skøn for eventuelle tab i SMV-segmentet samt til de bonitetsmæssigt svageste privatkunder. Sparekassen opretholder altså en forholdsvis høj reserve, der potentielt kan føres til indtægt i kommende år, såfremt der ikke opstår de ventede kundetab. Det var fx tilfældet i forbindelse med Covid-19 pandemien, hvor sparekassen ud fra en forsigtighedsbetragtning også foretog reservationer, som dog nu kan tilbageføres. Reservationer relateret til griseproducenter er også blevet reduceret.
 • Omkostningsprocenten er blevet forbedret fra 63,1 % ultimo 2021 til 60,9 % ultimo 2022. På dette område er der udsigt til forbedring i de kommende år, idet målet er at nedbringe procenten til under 50 % fra regnskabsåret 2026. Det vil bidrage til at løfte indtjeningen.
 • Sparekassen har som i alle tidligere år et væsentligt indlånsoverskud på 9,0 mia. kr. pr. ultimo 2022, der er placeret i korte obligationer, på foliokonto i Nationalbanken m.m.
 • Udlån er faldet fra 12,1 til 11,7 mia. kr. Udlån til erhverv er dog steget med 3 %.
 • Indlån er steget med 0,9 mia. kr. til 20,7 mia. kr.
 • Indlån i puljeordninger faldt sidste år med 0,4 mia. kr. og udgør 2,0 mia. kr. Faldet kan henføres til de generelle kursfald på både obligationer og aktier, som kendetegnede 2022.
 • Egenkapitalen er steget til 4.128,6 mia. kr., hvilket sikrer et solidt kapitalgrundlag og fundament.
 • Ekstraordinære omkostninger, af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktier samt kurstab på obligationsbeholdningen gør, at nettoresultatet i 2022 er faldet til 346 mio. kr. i 2022 mod 419 mio. kr. i 2021.
 • Ledelsen forventer i 2023 et resultat før skat på 500-600 mio. kr. Det modsvarer et resultat pr. aktie på 20-25 kr. hvorved aktien handler til en P/E 2023E på 8-10. I efterstående skema har Aktieinfo estimeret et resultat pr. aktie på 23.
 • På generalforsamlingen den 09-03-2023 indstilles det til beslutning at udlodde 6,0 kr. i udbytte.
 • Vi ser Sparekassen Sjælland – Fyn som en god langsigtet placeringsmulighed for den tålmodige investor, der har tid til at vente på effektueringen af strategiplanen ”Mod nye mål”, der har 2025/26 som tidsmæssig ramme. Hvis de finansielle mål nås, vil det løfte indtjeningen.

Hele analysen kan læses via dette link.

 

Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.