Aktieanalyse af GomSpace 09-02-2023

 

Kurs på analysetidspunktet: 3,5 SEK

 

Aktievurdering:


Kursudvikling 0-6 mdr.: 1 – 4

Kursudvikling 12-18 mdr.: 4 - 10

 

 

2022 blev et ”annus horribiles” for GomSpace. En tvist med en stor kunde, der ikke vil betale for udført arbejde, har medført nedskrivning af ordrebogen og påført GomSpace store tab. Manglende indtægter presser den likvide reserve, der er faldet til 33,1 mio. SEK. En kapitalrejsning skal sammen med lån optaget hos EIB sikre penge til videreførsel af driften. Desværre skal der rejses nye penge på et yderst uheldigt tidspunkt. GomSpace og dets aktionærer er udfordret.   

 

 • GomSpace har store ambitioner for fremtiden, men på den korte bane er selskabet voldsomt udfordret af, at en stor kunde ikke vil betale for udført og igangværende arbejde. Samarbejdet er derfor stoppet. Kunden, der ikke nævnes ved navn (kan kun være spanske Indra Sistemas - et 50 % ejet datterselskab Startical og 50 % ejet af Enaire (den spanske stat)), har tilbegakaldt en garanti på 17,6 mio. SEK, hvorved det samlede tab udgør ca. 75 mio. SEK, hvilket er bogført i 2022. Det er et alvorligt slag for GomSpace, idet ordren potentielt kunne være blevet udvidet i omfang. Det er uvist om parterne på en eller anden mode kan indgå et forlig. Det er ikke manglende betalingsavne hos Indra Sistemas, der er årsag.
 • Set udefra kan det undre, hvorfor GomSpace har ventet så længe med at tage konsekvensen, idet den udestående fordring må være oparbejdet over lang tid. Det er nemt at være bagklog, men processen skulle/burde være stoppet meget tidligere, inden konsekvenserne blev for store.
 • GomSpace mener at have udført arbejdet jævnfør indgået kontrakt, hvortil kommer ekstraarbejde udført på kundens foranledning. Vi må tage det for givet, at der er udfærdiget en omfattende kontrakt mellem parterne, og set i det lys er det uforståeligt, at kunden ikke vil betale, hvis GomSpace har leveret i henhold til kontrakten. Sagen er derfor næppe sort/hvid. Hvis alt arbejde er udført i henhold til en kontrakt, må det antages, at modparten, som ikke er finansielt presset, ville betale. Modparten må have argumenter for ikke at ville betale. GomSpace har valgt at tage det fulde tab i 2022, men via dialog kan man i bedste fald få noget af udeståendet tilbage. Tvisten skal dog helst løses via dialog, idet en retssag kan blive både langstrakt og dyr. Worst case er, hvis den store kunde anlægger sag mod GomSpace for ikke at have levet op til kontrakten!
 • 2022 levede ikke op til selskabets oprindelige Guidance, men rammer dog for så vidt angår omsætningen indenfor skiven af den nedjustering, som GomSpace kom med i oktober. Årets omsætning endte på 198,4 mio. SEK mod den nedjusterede guidance på 190-250 mio. SEK.
 • EBIT-marginen endte på negative 117 % mod den nedjusterede guidance på minus 70-90 %. Netto ender 2022 med et underskud på 227,8 mio. SEK, hvilket har presset den likvide reserve til blot 33,1 mio. SEK. Det skal bemærkes, at den likvide reserve er blevet tilført 53,6 mio. SEK via et bridgelån fra ledelsen, bestyrelsen og storaktionæren. Uden denne tilførsel ville den likvide reserve have været negativ.
 • Kapitalen polstres ved optagelse af et lån fra Den Europæiske Investeringsbank på 5 mio. EUR (ca. 56 mio. SEK), hvortil kommer et bruttoprovenu på 46-71 mio. SEK fra en varslet kapitalrejsning i nær fremtid. Konditionerne for denne kapitalrejsning kendes ikke i skrivende stund. Henset til aktiekursens meget lave niveau må det dog forventes, at der bliver tale om en kapitalrejsning med en vis discount til aktuel aktiekurs. Det skal bemærkes, at ledelsen, bestyrelsen og storaktionæren The Hargreaves Family Fund No. 14 har bakket op ved at yde et lån på 53,6 mio. SEK med tilbagebetaling via nyudstedte aktier.  
 • Det positive i casen er, at GomSpace står med en ordrebog på 408,7 mio. SEK og forventer at konvertere 250-290 mio. SEK til omsætning i 2023. En del af omsætningen er dog tredjepartsomsætning med lave marginer. Derfor ventes der i 2023 en negativ EBIT-margin i intervallet 15-25 %.
 • Det er også positivt, at markedet for mikro- og nanosatellitter vokser. Det bør kunne sikre et pænt ordreindtag til GomSpace, der dog er nødsaget til at sige nej til visse udviklingsopgaver, idet den fremtidige strategi bygger på en forøgelse af gentagen omsætning. Man vil ikke tage ordrer ind, medmindre der er fornuftige dækningsgrader.
 • GomSpace vil reducere omkostningerne ved at nedlægge op til 70 stillinger, så medarbejderstaben tilpasses nuværende aktivitetsniveau. Altså en go/stop beslutning. Det vil reducere udgifterne med 60 mio. SEK med halv virkning i 2023 og fuld effekt i 2024 og frem.
 • GomSpace er inde i en kritisk fase. Det er vigtigt at opnå stor tilslutning til den forestående kapitalrejsning. Her midt i vadestedet er samarbejder med selskabets CEO de seneste ni år, Niels Buus, stoppet. Her skal det bemærkes, at Niels Buus via Longbus Holding ApS ejer 1,95 % af aktierne i GomSpace, og han bakker op om den forestående kapitalrejsning. Ny interim CEO er selskabets CFO Troels Dalsgaard. Også bestyrelsen ændres, idet Jens Maaløe træder tilbage som bestyrelsesformand (af helbredsmæssige årsager). Ny formand for bestyrelsen bliver Jukka Pertola i en tidsbegrænset periode.
 • Det er bydende nødvendigt, at emissionen opnår størst mulig deltagelse fra de eksisterende aktionærer. Den forestående emission vægter negativt på aktiekursen, hvorfor vi på 0-6 måneder har et bredt kursinterval for aktien. Kursmål på 12-18 måneders sigt forudsætter, at emissionen bliver fuldtegnet, og at indtjeningen forbedres markant.

 

Hele analysen kan læses via dette link.

 

 

Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.