Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

 

Aktieanalyse af Den Jyske Sparekasse den 13-03-2019

 

Kurs på analysetidspunktet: 77,6

 

Anbefaling:

 

Kort sigt: Hold

 

Langt sigt: Køb

 

 

Aktien er særdeles lavt vurderet. Kursfaldet på store banker forplanter sig til de mindre. Den langsigtede plan for risikoreduktion og forbedring af indtjeningen følges        

 

Den Jyske Sparekasse blev børsnoteret 22-11 2018 efter ombytning af eksisterende garantkapital til aktier pr. 25-06. I sommer udstedtes 2,67 mio. nye aktier ved en rettet emission mod tre finansielle investorer (200 mio. kr. i provenu; kurs 75). Finansiel Stabilitet er desuden en stor aktionær med 12,5 % i andel baseret på ombytning af garantkapital. Fem fonde fra de oprindelige sparekasser ejer tilsammen 12,8 %. Kunder besidder de resterende ca. 47 % efter ombytningen til aktier af garantkapital ved omdannelsen til A/S. Herved fremkom en Sparekassereserve på 696 mio. kr., og denne egenkapital er underlagt særlige regler og beskyttelse.

 

Sparekassens udvikling og indtjening: Konsolidering præger aktiviteten. Den vigtigste opgave er håndtering af kreditrisici med landbrugskunder i centrum. Neddroslingen af udlån til sektoren forventes først afsluttet i 2022, men man er foran planen. I lighed med andre pengeinstitutter har der i flere år været stagnation i udlånet og en stigning i indlån. Omlægningen i 2018 af kapitalgrundlaget vil indebære en årlig besparelse på 50 mio. kr. set i forhold til 2017.  

 

Solvensreglerne plus bufferkrav suppleres i år med et såkaldt NEP-krav, der indfases trinvis. Det individuelle solvenskrav er fastlagt til 10,2 %, hvilket kan opfattes som udtryk for den vurderede risikoprofil. Hertil kommer bufferkrav, der også øges i år. Bestyrelsen har fastlagt en intern regel om 5 procentpoint overdækning af dette solvenskrav. Kapitalgrundlaget er på 17,2 %, hvoraf 14,1 % er egentlig kernekapital. Der forventes optaget 3 x 80 mio. kr. lån med særlige NEP-rettede forbehold til dækning heraf. Netto vil det medføre en merudgift.

 

De frie, ikke-finansielle investorer (tidligere garanter, dvs. kunder) ejer ca. 4,7 mio. styk aktier, svarende til en markedsværdi på kun 365 mio. kr. Garanterne havde reelt siddet fastlåst med deres placering i 5 år, hvor indløsning ikke kunne finde sted som følge af Sparekassens pressede solvens. Med børsnoteringen er denne knude løst op. Uanset det har salgspresset været moderat, hvilket må bero på et alt for lavt kursniveau. I takt med stigning i børskursen må der derfor påregnes udløst salgsordrer. Det vil bremse aktiens kursudvikling.

 

Yderligere er der indgået en aftale om salg af 75 % af en aktiepost i Sparinvest Holding, der vil indebære en indtægt på 94 mio. kr. Aftalen skal dog først godkendes og ventes gennemført i Q3.

Forbedringerne vil tage tid. Det drejer sig om: lavere risiko mht. landbrug, følsomheden over for renteniveauet (lav rente udgør en stor fordel mht. kreditrisiko) og øget indtjeningsevne. Denne indsats forløber planmæssigt. Realistisk set kan en normal standard i forhold til den danske pengeinstitutbranche forventes opnået i 2021, dvs.om to år. Aktien (77,6) handles til meget lave nøgletal med kurs/indre værdi 0,50 og P/E (2019E for ordinært resultat) på kun 6,4.

 

Hele analysen kan læses via dette link.


Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Denne hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer.
Denne information deles muligvis med tredjepart.
Læs mere om cookie- og privatlivspolitik.